Menu

Algemene Voorwaarden

Op alle overeenkomsten met Heereco BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (nr 53506480) te Eindhoven. Een aantal van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden luidt als volgt:

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

1. Door Heereco BV geleverde goederen blijven eigendom van Heereco BV tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Heereco BV op koper uit hoofde van tussen partijen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.

2. Door Heereco BV geleverde goederen, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden vervreemd.

3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Heereco BV hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

4. De koper verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Heereco BV ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde goederen wil treffen.

 

Artikel 7: Overmacht

1. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Heereco BV opgeschort. De verplichtingen herleven indien nakoming van de verplichtingen redelijkerwijs weer mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Heereco BV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

2. Indien Heereco BV bij overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 8: Verplichtingen van de koper

1. Bij bezorging door Heereco BV (zoals bedoeld in art. 3 lid 2) dient de koper de bezorgde goederen te controleren in het bijzijn van de chauffeur. Hierbij dient de koper na tegaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

a. of de juiste goederen zijn geleverd;

b. of de afgeleverde goederen voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen

worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;

c. of de afgeleverde goederen wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht)

overeenstemmen met het overeengekomen. Indien de tekortkoming minder

dan 10 % van het totaal bedraagt, zal koper gehouden zijn het geleverde

volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de prijs.

2. Indien de levering geschiedt in de verkoopruimte(zoals bedoeld in artikel 3)dient de koper de goederen direct te controleren volgens lid1.

3. Indien de goederen bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de koper, is de koper verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag van aflevering.

4. Indien de koper wenst te reclameren is hij gehouden dit aan de Heereco BV te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijze had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 4 uur na aflevering. Deze melding moet, indien deze mondeling is geschied, direkt schriftelijk aan Heereco BV worden bevestigd.

5. De betreffende goederen dienen in zijn geheel aanwezig te blijven en de koper dient Heereco BV in de gelegenheid te stellen om de goederen te bezichtigen.

6. De koper is gehouden te allen tijde als een zorgvuldige huisvader voor de goederen te zorgen.

7. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoordt, zal ter keuze van Heereco BV en tegen teruggave van de geleverde goederen, de teruggenomen goederen worden gecrediteerd. Tot enige verplichting is Heereco BV niet gehouden, met name niet tot betaling van schadevergoeding.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid Heereco BV

Heereco BV is buiten het geval van overmacht, alleen aansprakelijk voor verlies en/of schade wanneer de niet -c.q. niet tijdige- nakoming is te wijten aan hetzij opzet, hetzij grove schuld van haarzelf of haar ondergeschikten en tot maximaal de factuurwaarde van de goederen.

 

Artikel 10: Emballage

1. De door Heereco BV geleverde emballage, waaronder gerekend worden pallets, kratten en dozen, waarop statiegeld is berekend, wordt retour genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs, eventueel verhoogd met een vaste emballagevergoeding volgens de daarvoor geldende regeling.

2. Bij het retourneren van emballage door Heereco BV dient de emballage tijdig gesorteerd voor transport gereed te staan.

3. De niet door Heereco BV geleverde emballage wordt alleen teruggenomen voor zover Heereco BV de desbetreffende producten in haar eigen assortiment voert.

 

Artikel 11: Betaling

1. Betaling van de geleverde goederen dient binnen twee weken na de datum van de op de levering betrekking hebbende factuur plaats te vinden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst van deze regeling is afgeweken.

2. Iedere betaling op openstaande facturen wordt geacht te zijn geschied ter voldoening van de oudst openstaande posten.

3. Compensatie met enige andere vordering die de koper heeft of meent te hebben, is niet toegestaan, tenzij Heereco BV een creditnota aan koper heeft verzonden of bij rechterlijk vonnis is veroordeeld tot betaling van een geldsom aan koper.

4. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn, is koper een boeterente verschuldigd van 1 % per maand, onverminderd het recht van Heereco BV op wettelijke schadeloosstelling.

5. Ingeval gehele of gedeeltelijke wanbetaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na de totstandkoming van de overeenkomst gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door de koper van diens verplichtingen, is deze verplicht op eerste verzoek vooruit te betalen of zekerheidstelling te verlenen. Het niet voldoen aan deze verplichtingen zal als wanprestatie worden beschouwd en geeft Heereco BV het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij Heereco BV aanspraak kan maken op een schadevergoeding tenminste gelijk aan het bedrag dat de koper krachtens de overeenkomst aan Heereco BV was verschuldigd.

 

De gehele lijst met Algemene Voorwaarden is op te vragen bij de Kamer van Koophandel (nr 53506480) te Eindhoven.

Vers producten

Heereco is leverancier van diverse soorten vers producten.

Lees meer

Houdbare producten

Ook op het gebied van houdbare producten biedt Heereco diverse mogelijkheden.

Lees meer

Biologisch

Heereco onderscheidt zich door haar 100% biologische manier van telen.

Lees meer